صبح یعنى
همه ى شهر پراز بوى خداست
عابرى گفت
که این مطلق نادیده کجاست؟؟
شاپرک پرزد و با رقص خود آهسته سرود
چشم دل بازکن
این بسته به افکار شماست