1- طرح جامع آسایش خانه وخانواده

 در این طرح بیمه دانا تعهد می کند که ساختمان وتاسیسات واثاثیه منزل مسکونی افراد را درمقابل خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، سرقت اثاثیه، زلزله ونیز مسئولیت بیمه گذار درقبال اشخاص ثالث (همسایگان همجوار ناشی از خطرات آتش سوزی و انفجار)) غرامت فوت، نقص عضو وجبران هزینه اجاره واسکان موقت بیمه گذار وافرادخانواده وی تحت پوشش قرار دهد.

1.ساختمان و تاسیساتدر مقابل خطرهای آتش سوزی،انفجار، صاعقه وسیل وزلزله حداقل تامبلغ :30.000.000ریال

2.اثاث منزلدر مقابل خطرهای آتش سوزی،انفجار، صاعقه و سیل وزلزله بطور کلی حداقل تامبلغ:10.000.000ریال

3.اثاث منزل در مقابل خطر سرقت(طبق فهرست اعلامی بیمه گذار ) حداقل تا مبلغ:             10.000.000ریال

4.خسارت وارده به اشخاص ثالث(همسایگان همجوار) درنتیجه وقوع حریق و یا انفجار حداقل تامبلغ:  20.000.000ریال

5.فوت و نقص عضو:در اثر وقوع خطرهای آتش سوزی،انفجار،صاعقه وسیل برای چند نفر  تا مبلغ:  10.000.000ریال

                                                                                برای چند نفر  تا مبلغ : 40.000.000ریال

6.هزینه پزشکی: اشخاص مجاز به اقامت در محل بیمه ناشی از خطرات حریق،انجار،صاعقه وسیل

                                                                                برای یک نفر تا مبلغ      1.000.000ریال

                                                                                برای چند نفر تا مبلغ      4.000.000ریال

7.هزینه اجاره و اسکان موقت: حداکثر تا مبلغ:                                                          6.000.000ریال

توجه1: 

سرمایه پایه مورد تعهد برای خطرات فوق

حق بیمه سالانه درمقابل خطرهای آتش سوزی، صاعقه، انفجار وسیل برای سرمایه های فوق 000ر29 ریال

 حق بیمه سالانه درمقابل خطرهای آتش سوزی، صاعقه، انفجار،وزلزله وسیل برای سرمایه های فوق 000ر57 ریال

 حق بیمه سالانه درمقابل خطرهای آتش سوزی، صاعقه، انفجار،سرقت وسیل برای سرمایه های فوق 000ر89 ریال

 حق بیمه سالانه درمقابل خطرهای آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل ،زلزله وسرقت برای سرمایه های فوق 000ر117 ریال

 

  • لازم به ذکراست چنانچه سرمایه افزایش یابد، به تناسب آن حق بیمه متعلقه نیز افزایش می یابد .
  • صدور بیمه نامه با اعمال 30 درصد تخفیف امکان پذیر است.
  • حق بیمه های فوق بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

 توجه2:

 ارائه پوشش خطرات اصلی و سیل و زلزله جهت ساختمان و لوازم اثاثیه (بند1و2 پیشنهاد) بدون محدودیت سرمایه و برابر نظر بیمه گذار و به قیمت واقعی امکان پذیر بوده و سرمایه ردیفهای 3 الی 6 نیز تا 10برابر قابل افزایش می باشد. 

  توجه3:

 درصورت افزایش تعهدات مورد بیمه، سقف هزینه اجاره و اسکان موقت برای هرماه معادل000ر000ر1 ریال وحداکثر تا مبلغ 000ر000ر6 ریال برای مدت 180 روز می باشد. لازم به ذکراست تعهد مذکور برای کلیه ضرایب یکسان خواهدبود.