خطرات تحت پوشش بیمه شخص ثالث

حوادث مشمول این بیمه نامه عبارتست از هرگونه سانحه ای از قبیل تصادم ،تصادف ،سقوط، واژگونی ،آتش سوزی، یا انفجار وسایل نقلیه مورد بیمه و نیز خسارتی که از محمولات وسیله نقلیه مزبور به اشخاص ثالث وارد شود . اشخاصی که به سبب حوادث وسیله نقلیه مورد بیمه دچار زیانهای بدنی یا مالی می شوند ثالث تلقی می شوند به استثنای راننده مسبب حادثه.

خطرات خارج از تعهدات بیمه نامه شخص ثالث

1-خسارات وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه

2-خسارات وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه

3- خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو

4- خسارات ناشی از محکومیت جزائی و پرداخت جرائم

5- خسارات ناشی از حوادثی که درخارج از کشور اتفاق می افتد مگر اینکه توافقی بین بیمه گر و بیمه گذار دراین موضوع شده باشد.

بیمه حوادث راننده

دراین بیمه نامه خسارت جانی وارده به راننده وسیله نقلیه بیمه شده در اثر حوادث رانندگی تحت پوشش قرار می گیرد . براساس این بیمه نامه غرامت فوت و نقص عضو سرنشینان وسیله نقلیه مشمول بیمه تا سقف مشخص شده در بیمه نامه ، دراثر حوادث قابل جبران است.