مدارک لازم جهت خرید بیمه نامه شخص ثالث و حوادث سرنشین :

1- مدرک شناسایی خودرو(کارت یا سند مالکیت ) و تصویر آن

2- بیمه نامه سال قبل درصورت دارا بودن

3- تکمیل فرم پیشنهاد در واحدهای صدور بیمه نامه

4- همراه داشتن کد ملی و کد پستی

– به منظور جلوگیری از تبعات احتمالی در رسیدگی و پرداخت خسارت لازم است فرم پیشنهاد بدقت و براساس مندرجات کارت مورد بیمه و نوع استفاده آن و پوششهای مورد نیاز (درخواستی ) بیمه گذار تکمیل گردد .

سایر موارد و اطلاعات :

جهت تمدید بیمه نامه شخص ثالث ، حداقل 72 ساعت (اداری ) قبل از اتمام مهلت بیمه نامه اقدام فرمائید .

چنانچه بیمه نامه قبلی نداشته و یا از تاریخ اتمام اعتبار بیمه نامه یکسال یابیشتر گذشته باشد معادل صد درصد حق بیمه شخص ثالث اجباری و کمتر از یکسال به نسبت مدت تاخیر در حق بیمه بیمه نامه جدید جریمه اعمال میگردد.

مدارک لازم جهت خرید بیمه نامه بدنه :

1- مدرک شناسایی خودرو(کارت یا سند مالکیت ) و تصویر آن

2- بیمه نامه سال قبل درصورت دارا بودن

3- تکمیل فرم پیشنهاد در واحدهای صدور بیمه نامه

4- همراه داشتن کد ملی و کد پستی

5-همراه داشتن وسیله نقلیه جهت گرفتن عکس های بازدید اولیه