1- خسارات شخص ثالث مالی :

مدارک مورد نیاز :

1- اصل کوپن بیمه نامه شخص ثالث و کارت خودروی مقصر حادثه

2- اصل بیمه نامه شخص ثالث زیاندیده

3- گواهینامه های راننده های مقصر و زیاندیده و کارت ملی ایشان

4- کارت شناسائی خودروی مقصر حادثه

5- اصل سند مالکیت خودرو زیاندیده

6- ارائه کروکی تصادف درخسارتهای بالاتر از 5/2 درصد تعهدات جانی اجباری (به عنوان مثال مبلغ 000ر500ر31 رالد در سال 91 )

7- درخسارت فاقد کروکی که طرفین حادثه با یکدیگر اختلافی نداشته و در تاریخ وقوع حادثه بیمه نامه معتبر داشته باشند مراجعه طرفین حادثه بهمراه خودروهای مقصر و زیاندیده قبل از بازسازی جهت بازدید کارشناس الزامی است .

2- خسارات شخص ثالث جانی :

مدارک مورد نیاز :

1- اصل کوپن بیمه نامه شخص ثالث و کارت خودروی مقصر

2- اصل گواهینامه مقصر حادثه و کارت ملی ایشان

3- کروکی تصادف

4- گزارشات و صورتجلسات نیروی انتظامی

پرداخت خسارت بدون گزارش پلیس (کروکی ) :

شرکت بیمه دانا به منظور رفاه بیمه گذاران محترم و زیاندیدگان ناشی از حوادث رانندگی و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه های ترافیک که پس از این گونه حوادث ایجاد می شوند ، خسارت مالی واقع شده در محدوده شهر ها را درصورت داشتن شرایط مندرج در پشت کارت بیمه نامه شخص ثالث حداکثر تا میزان تعهدات اجباری مالی(5/2% دیه ماه حرام) بدون گزارش پلیس (کروکی )جبران می کند .

مدارک لازم برای دریافت خسارت از بیمه بدنه :

1- اصل و کپی گواهینامه راننده (مقصر)

2- اصل و کپی سند اتومبیل (مقصر- برای تشخیص ذینفع خسارت پرداخت شده)

3- اصل و کپی کروکی تنظیم شده توسط پلیس راهنمایی و رانندگی ( یا راهور – در موارد خاص گزارش پاسگاه یا گزارش راهور )

4- همراه داشتن وسیله نقلیه برای تخمین میزان خسارت ( در مواردی که امکان جابجایی نباشد ، وقت بازدید توسط کارشناس شعبه تعیین می گردد.)

5- کپی قبض رسید پرداخت حق بیمه ی بیمه نامه بدنه ( از نمایندگی صادر کننده دریافت می گردد.)

6- کپی عکس های خودرو که در زمان صدور و بازدید اولیه توسط واحد صدور گرفته شده

7- کپی گزارش بازدید اولیه که توسط واحد صدور و هنگام بازدید اولیه تکمیل گردیده

8- اصل و کپی بیمه نامه بدنه و شخص ثالث اتومبیل (مقصر)

9- در صورت پایین بودن مبلغ خسارت احتمالی که کروکی تهیه نشده است مدارک اتومبیل غیر مقصر (شامل اصل و کپی گواهینامه راننده و بیمه نامه شخص ثالث خودرو) و حضور خودرو جهت عکس برداری و تطبیق موارد اعلامی ، الزامی است

فرانشیز خسارت

در پرداخت خسارت بدنه ، بخشی از خسارت به عهده بیمه گذار می باشد که اصطلاحاً ((فرانشیز )) نامیده می شود .

فرانشیز خسارت در شرکت بیمه دانا بشرح ذیل اعمال می گردد:

1- فرانشیز خسارت اول : ده درصد مبلغ خسارت و حداقل بمیزان 000ر500 رالل

2- فرانشیز خسارت دوم : بیست درصد مبلغ خسارت و حداقل بمیزان 000ر500رالً

3- فرانشیز خسارت سوم : سی درصد مبلغ خسارت و حداقل بمیزان 000ر500رالا