بیمه بدنه

چنانچه به علت هریک از حوادث مشمول بیمه اعم از آتش سوزی ،صاعقه ، انفجار ،حادثه (تصادف ، واژگونی ، سقوط )و سرقت ،وسیله نقلیه بیمه شده ازبین رفته و یا به آن خسارت وارد شود ، وسیله نقلیه خسارت دیده را تعمیر یا مبلغ خسارت را طبق شرایط بیمه نامه پرداخت کند .

خسارتهای تحت پوشش

جبران خسارتهای وارد به موضوع بیمه و هزینه های مربوطه ، به شرح زیر در تعهد بیمه گر خواهد بود :

1-خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی وسقوط موضوع بیمه باشد یا چنانچه درحین حرکت ، اجزا و یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود .

2- خسارتی که در اثر آتش سوزی ، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم اصلی همراه آن وارد گردد .

3- درصورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود .

4- خسارتی که درجریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود .

5- خسارت باطری و لاستیک های چرخ موضوع بیمه در اثر هریک از خطرات بیمه شده حداکثر تا پنجاه درصد قیمت نو قابل پرداخت است .

هزینه های قابل تامین

هزینه های متعارفی که بیمه گذار برای نجات موضوع بیمه خسارت دیده و جلوگیری از توسعه خسارت و نیز انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به نزدیک ترین محل مناسب برای تعمیر آن پرداخت می نماید حداکثر تا بیست درصد کل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود .

خسارت های غیر قابل جبران

در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه گر نخواهد بود :

1- خسارت های ناشی از جنگ ، شورش، اعتصاب و یا تهاجم

2- خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجار های هسته ای

3- خسارت هایی که عمداً توسط بیمه گذار ، ذینفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد میشود .

4- خسارت های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیرقانونی باشد .

5- درصورتی که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد . اتمام اعتبار گواهینامه درحکم بطلان آن نیست .

6- خسارت های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذی صلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه بوجود آمده باشد .

7- خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد واصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد .

8- خسارت های وارده به وسایل و دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه درصورتی که ناشی از نقص و خرابی درکارکرد آنها باشد .

9- خسارت هایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود .

مهم : انتقال مالکیت

درصورت انتقال مالکیت موضوع بیمه به هریک از انحا. قانونی ، بیمه گذار میتواند بیمه نامه را فسخ و حق بیمه مدت باقیمانده بیمه نامه خود را مسترد نماید درصورت عدم فسخ بیمه نامه چنانچه مالک جدید به تعهدات بیمه گذار در مقابل بیمه گر عمل نماید تعهدات بیمه گر در قبال مالک جدید ادامه خواهد یافت 0

درصورت انتقال مالکیت موضوع باید به منظور صدور الحاقیه لازم وقبول آن به اطلاع بیمه گر رسانده شود در غیر اینصورت خسارت می تواند به نسبت حق بیمه پرداختی به حق بیمه متعلقه پرداخت شود.

توجه: چنانچه انتقال مالکیت موضوع بیمه پس از وقوع حادثه ای باشد که به بیمه گر اعلام نشده است بیمه گر هیچگونه مسئولیتی برای جبران خسارتهای وارده در قبال مالک جدید نخواهد داشت .